Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8889
Title: Nghệ thuật phát biểu miệng
Authors: Nôgin, E.A.
Keywords: Phát biểu miệng;Nghệ thuật
Issue Date: 1984
Publisher: H.: Sách giáo khoa Mác-Lênin
Abstract: Cuốn sách trình bày những vấn đề về tâm lý - sư phạm của nghệ thuật phát biểu miệng, nêu lên công việc chuẩn bị bài phát biểu, lôgíc và văn phong của các bài phát biểu, cách sử dụng tư liệu thực tế, sự tác động lẫn nhau giữa cán bộ tuyên truyền và người nghe,...
Description: 353tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8889
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158. Nghe thuat phat bieu mieng.pdf13.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.