Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8888
Title: Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: EU;Khủng hoảng kinh tế;An sinh xã hội;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của hệ thống an sinh xã hội EU giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Một số mô hình an sinh xã hội điển hình ở EU. Dự báo triển vọng an sinh xã hội ở EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Description: 389tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8888
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86. He thong an sinh xa hoi.pdf11.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.