Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8886
Title: Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Đạo đức nghề nghiệp;Nhà báo
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Đạo đức nghề nghiệp như một cơ chế tự điều tiết trong hoạt động báo chí; Đạo đức nghề nghiệp trong các mối quan hệ của nhà báo; Tính tích cực là khuynh hướng chủ đạo trong đạo đức nghề nghiệp nhà báo Việt Nam; Những biến đổi tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện nay; Giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam.
Description: 378tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8886
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82. Dao duc nghe nghiep cua nha bao.pdf12.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.