Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8884
Title: Đảng Cộng sản cầm quyền - nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng
Authors: Nguyễn, Văn Huyên
Keywords: Phương thức;Lãnh đạo;Đảng Cộng sản Việt Nam;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Tổng quát những vấn đề lý luận chung về Đảng cầm quyền và Đảng Cộng sản cầm quyền; Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng - thực trạng và những vấn đề đặt ra; Những điều kiện và yêu cầu đảm bảo sự cầm quyền của Đảng và những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng.
Description: 419tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8884
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81. Dang cong san cam quyen-noi dung.pdf11.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.