DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Công tác tư tưởng : [27]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Dân chủ và dân chủ ở cở sở nông thôn trong tiến trình đổi mới
     GS.TS. Hoàng Chí Bảo (Chính trị quốc gia, 257tr., 2007)

 DSpace Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
     Nguyễn Phú Trọng (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 739tr., 2011)

 DSpace Một số vấn đề về công tác tư tưởng
     Đào, Duy Tùng (H. : Chính trị quốc gia, 312 tr, 1999)

 DSpace Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng hiện nay
     TS Ngô Huy Tiếp (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 251tr., 2011)

 DSpace Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác tư tưởng lý luận
     Phạm, Tất Thắng (H. : Chính trị quốc gia, 394 tr, 2010)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com