Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8873
Title: Báo chí và truyền thông đa phương tiện
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo chí;Truyền thông đa phương tiện;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Tổng quan về báo chí và truyền thông đa phương tiện. Trình bày về các xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, hội tụ truyền thông và toà soạn hội tụ, nhà báo đa phương tiện, tác phẩm báo chí đa phương tiện, công chúng báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên mới, truyền thông xã hội và "nhà báo công dân"
Description: 518tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8873
ISBN: 9786046294801
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72. Bao chi va truyen thong da phuong tien.pdf25.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.