Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8872
Title: Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam
Keywords: Bảo vệ;Quyền con người;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Nxb.Hà Nội
Abstract: Gồm 4 chương về Quan điểm, chính sách, luật pháp của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; Thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người; Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người; Thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong vấn đề thúc đẩy, bảo vệ các quyền con người.
Description: 84tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8872
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73. Bao ve va thuc day quyen con nguoi.pdf3.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.