Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8870
Title: 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam
Authors: Đinh, Thế Huynh
Phùng, Hữu Phú
Lê, Hữu Nghĩa
Keywords: Phát triển;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Gồm ba phần đề cập đến bối cảnh quốc tế, trong nước và quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm; Đổi mới và phát triển trên một số lĩnh vực chủ yếu; Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới
Description: 471tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8870
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70. 30 nam doi moi va phat trien.pdf15.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.