Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8850
Title: Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: Phan Bội Châu;Tư tưởng;Quân sự
Issue Date: 2020
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Trình bày cơ sở hình thành và quá trình chuyển biến của tư tưởng quân sự Phan Bội Châu, nội dung tư tưởng quân sự Phan Bội Châu, một số nhận xét về tư tưởng quân sự của ông
Description: 199tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8850
ISBN: 9786045163887
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50. Tu tuong quan su Phan Boi Chau.pdf6.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.