Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8849
Title: Phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam
Other Titles: Sách chuyên khảo
Authors: Phạm, Văn Luyện
Keywords: Bảo vệ Tổ quốc;Quân đội nhân dân;Chủ quyền quốc gia;Biển;Đảo;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Yêu cầu và giải pháp phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam
Description: 221tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8849
ISBN: 9786045165904
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49. Phat huy gia tri van hoa.pdf7.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.