Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8847
Title: Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Duy Bắc
Keywords: Thời kì đổi mới;Việt Nam;Giáo dục;Văn hóa
Issue Date: 2011
Publisher: Nxb. Thời đại
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 9 phần: Phần 1: Những vấn đề chung về văn hóa giáo dục; Phần 2: Văn hóa giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phần 3: Đổi mới văn hóa giáo dục Việt Nam; Phần 4: Định hướng chiến lược và giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo Việt Nam hiện nay; Phần 5: Quản lí Nhà nước về giáo dục; Phần 6: Xã hội tham gia quản lý, phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; Phần 7: Giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho con người Việt Nam hiện nay; Phần 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam; Phần 9: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đạo tạo; phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
Description: 256tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8847
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47. Van hoa giao duc Viet Nam.pdf9.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.