Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8846
Title: Giáo dục, tương lai & đổi mới
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Keywords: Đổi mới;Giáo dục
Issue Date: 2020
Publisher: Thế giới
Abstract: Từ việc quan sát cách giáo dục vận hành trong nhà trường, lớp học và cả gia đình đưa ra ba vấn đề cần khắc phục là “ba điểm mù” của giáo dục: tập trung quá nhiều vào các mục tiêu ngắn hạn, nên phát triển cá tính và tư duy của học sinh; quá vội vã, gần như không có thời gian để dừng lại và đánh giá, ngẫm nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra; trẻ em ngày nay thiếu đi nền tảng về các mối quan hệ cũng như là trí tuệ cảm xúc, yếu tố quan trọng đối với việc trở nên thành công hay hạnh phúc trong tương lai
Description: 328tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8846
ISBN: 9786047784554
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46. Giao duc tuong lai va doi moi.pdf28.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.