Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8845
Title: Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
Other Titles: Sách tham khảo
Authors: Đỗ, Thị Thuỷ
Keywords: Cường quốc tầm trung;Ngoại giao;Sách tham khảo
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày lý thuyết về cường quốc tầm trung và ngoại giao cường quốc tầm trung; thực tiễn ngoại giao cường quốc tầm trung trên thế giới và ở khu vực Đông Á; đánh giá về triển vọng ngoại giao cường quốc tầm trung và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam
Description: 369tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8845
ISBN: 9786045767993
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45. Ngoai giao cuong quoc tam trung.pdf10.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.