Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8834
Title: Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở
Other Titles: Kỹ năng giao tiếp nơi công sở là sức mạnh cạnh tranh trong thời đại ngày nay
Authors: Lê, Huy Khoa
Keywords: Kĩ năng;Tác phong;Công sở;Giao tiếp
Issue Date: 2021
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Đưa ra 10 qui tắc ứng xử khi bắt đầu công việc mới ở nơi làm việc mới; tìm hiểu công sở là gì; những hiểu lầm về công sở; kĩ năng chuẩn bị và phỏng vấn; kĩ năng tự tạo hình ảnh; cách chào hỏi ở công sở...
Description: 290tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8834
ISBN: 9786045876176
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34. Ky nang giao tiep va tac phong.pdf7.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.