Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/883
Title: Ký văn học và ký báo chí
Authors: Đức, Dũng
Keywords: Văn học;Báo chí;Ký sự
Issue Date: 2003
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Nội dung sách đề cập đến những vấn đề xung quanh các thể ký bao gồm ký văn học và ký báo chí. Trên cơ sở kế tiếp thành quả của những nhà nghiên cứu đi trước, tác giả đã trình bày quan niệm riêng của mình từ một góc nhìn mới mà luận điểm then chốt là phân biệt giữa ký văn học và ký báo chí với tư cách là hai loại thể khác nhau thuộc hai hệ thống thể loại. Tác giả đã sử dụng một hệ thống tài liệu phong phú, đồng thời luôn bám sát thực tiễn sinh động của đời sống văn học và báo chí nước ta - nhất là trong thời kỳ đổi mới để rút ra được những kết luận cần thiết.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/883
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Ký văn học và ký báo chí.pdf35.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.