Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8828
Title: Chính sách công - Lý luận và thực tiễn
Authors: Cao, Quốc Hoàng
Keywords: Lí luận;Thực tiễn;Chính sách công;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Tư pháp
Abstract: Trình bày các vấn đề lý luận, thực tiễn về chính sách công ở Việt Nam: khái niệm chung, xây dựng chính sách, phương pháp phân tích, đánh giá, thực thi chính sách ở địa phương và cơ sở, đưa ra một số tình huống
Description: 355tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8828
ISBN: 9786048110635
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Chinh sach cong ly luan va thuc tien.pdf11.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.