Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8824
Title: Dịch vụ công một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn
Authors: Vũ, Công Giao
Keywords: Lí luận;Thực tiễn;Việt Nam;Dịch vụ công
Issue Date: 2020
Publisher: Tư pháp
Abstract: Gồm các bài nghiên cứu về đo lường chất lượng dịch vụ công; dịch vụ hành chính công ở Việt Nam hiện nay; vai trò của nhà nước đối với dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường; triển vọng và thách thức đối với dịch vụ công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư...
Description: 398tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8824
ISBN: 9786048118532
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24. Dich vu cong mot so van de ly luan.pdf14.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.