Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8821
Title: Mối quan hệ giữa xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức
Authors: Lê, Kim Việt
Keywords: Xây dựng đảng;Chính trị;Tư tưởng;Đạo đức
Issue Date: 2020
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Mối quan hệ giữa xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận cơ bản; Chương 2: Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức - Thực trạng và nguyên nhân; Chương 3: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường mối quan hệ giữa xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức.
Description: 188tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8821
ISBN: 9786049626326
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. Moi quan he giua xay dung dang.pdf5.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.