Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8819
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Lê, Đình Năm
Keywords: Thời kì quá độ;Chủ nghĩa xã hội;Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Description: 201tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8819
ISBN: 9786048052607
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Tu tuong Ho Chi Minh ve chu nghia...pdf6.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.