Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8818
Title: Giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Giá trị;Vận dụng;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước; tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Description: 356tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8818
ISBN: 9786045766637
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Gia tri va su van dung, phat trien.pdf9.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.