Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8817
Title: Giáo trình khoa học quản lý đại cương
Authors: Phạm, Ngọc Thanh
Keywords: Giáo trình;Khoa học quản lý;Đại cương
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Nội dung giáo trình gồm 8 chương: Chương 1: Nhập môn khoa học quản lý; Chương 2: Nguyên tắc và phương pháp quản lý; Chương 3: Chức năng lập kế hoạch và ra quyết định; Chương 4: Chức năng tổ chức; Chương 5: Chức năng lãnh đạo; Chương 6: Chức năng kiểm tra; Chương 7: Thông tin trong quản lý; Chương 8: Chọn lựa, đánh giá và phát triển cán bộ quản quản lý.
Description: 306tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8817
ISBN: 9786049832604
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204. Giao trinh khoa hoc quan ly dai cuong.pdf10.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.