Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8815
Title: Giáo trình logic học biện chứng
Authors: Võ, Văn Thắng
Keywords: Logic học;Giáo trình
Issue Date: 2014
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày một cách hệ thống nội dung kiến thức của logic học biện chứng trong mối quan hệ với các ngành khoa học khác, đặc biệt là logic học hình thức, triết học…
Description: 170tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8815
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85. Giao trinh logic hoc bien chung.pdf5.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.