Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/881
Title: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Báo chí
Issue Date: 2003
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí - một lĩnh vực hoạt động xã hội sinh động, phức tạp nhưng cũng rất lý thú. Đây là sự thể hiện lòng kính yêu, sự trân trọng của các tác giả đối với những di sản tinh thần quý báu của Bác Hồ - nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và nhà báo cách mạng bậc thầy đầu tiên của nước ta.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/881
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Tìm hiểu tư tưởng HCM về báo chí.pdf28.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.