Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8799
Title: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)
Keywords: Giáo trình;Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hoá, con người và đạo đức
Description: 372tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8799
ISBN: 9786045765913
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Giao trinh tu tuong Ho Chi Minh.pdf9.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.