Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8798
Title: Giáo trình khoa học quản lý
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Khoa học;Quản lí
Issue Date: 2021
Publisher: Tư pháp
Abstract: Nội dung giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Nhập môn khoa học quản lý; Chương 2: Chức năng, nguyên tắc, phương pháp và công cụ quản lý; Chương 3: Cơ cấu tổ chức quản lý; Chương 4: Thông tin quản lý và quyết định quản lý; Chương 5: Lao động quản lý, cán bộ quản lý, mục tiêu và động lực quản lý.
Description: 191tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8798
ISBN: 9786048123635
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Giao trinh khoa hoc quan ly.pdf5.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.