Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8796
Title: Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay
Authors: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: An ninh phi truyền thống;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: H.: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và cách tiếp cận phân tích vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế, tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống đến quan hệ quốc tế và hướng giải quyết trong tình hình hiện nay. Phân tích trường hợp khu vực Đông Nam Á và Việt Nam
Description: 331tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8796
ISBN: 9786045767412
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van de an ninh phi truyen thong.pdf10.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.