Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8788
Title: Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ Tổ quốc
Authors: Hoàng, Minh Thảo
Keywords: Nghệ thuật quân sự;Kháng chiến chống Mĩ;Bảo vệ Tổ quốc;Việt Nam;Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2004
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Phần 2: Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Phần 3: Mấy quan điểm quân sự cơ bản của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Description: 179tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8788
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61. Nghe thuat quan su Việt Nam.pdf6.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.