Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8760
Title: Giáo trình kinh tế học - Tập 1
Authors: Vũ, Kim Dũng
Nguyễn, Văn Công
Keywords: Kinh tế học;Giáo trình
Issue Date: 2012
Publisher: Hà Nội: Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Kinh tế học là môn học giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc trang bị những kiến thức kinh tế nền tảng và không kém phần thời sự cho sinh viên các trường kinh tế, nhằm giúp sinh viên có thể hiểu đước sự vận hành của nền kinh tế thị trường, có tư duy logic để nhận thức được các quyết định tối ưu trong quá trình lựa chọn trong điều kiện ràng buộc về nguồn lực, từ đó có thể lĩnh hội được các kiến thức chuyên sâu ở mỗi chuyên ngành cụ thể. Kinh tế học còn giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ các vấn đề, quy luật và xu hướng phát triển kinh tế, qua đó có thể vận dụng để đưa ra các quyết định tối ưu nhất. Tập 1 trình bày kiến thức kinh tế vi mô (Nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên nền kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm) và được chia thành 13 chương
Description: 586 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8760
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59. Giao trinh kinh te hoc Tap 1.pdf18.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.