Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8748
Title: Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020: Sách tham khảo
Authors: Phạm, Bình Minh
Issue Date: 2011
Publisher: Hà Nội: Chính trị quốc gia
Abstract: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại, hoạt động đối ngoại của Việt Nam; một số đánh giá, khuyến nghị của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và những biện pháp nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương
Description: Tái bản lần thứ 1.- 239tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8748
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50. Dinh huong chien luoc doi ngoai.pdf8.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.