Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8731
Title: Triết học nhân bản Phoiơbắc và ý nghĩa hiện thời của nó
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết
Advisor: Trần, Hải Minh
Keywords: Triết học;Phoiơbắc
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận nghiên cứu lịch sử hình thành triết học nhân bản Phoiơbắc; Phân tích, làm rõ nội dung triết học nhân bản Phoiơbắc qua các quan niệm về tự nhiên, nhận thức, tôn giáo, đạo đức, đặc biệt là về con người và bản chất con người; Chỉ ra ý nghĩa của nó đối với hiện nay
Description: 87tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8731
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Tuyet.pdf878.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.