Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8730
Title: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về phát triển con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đoàn, Thị Phương Thảo
Advisor: Vũ, Thị Hồng Nhung
Keywords: Triết học Mác-Lênin;Quan điểm;Phát triển con người;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận phân tích một cách có hệ thống quan điểm của triết học Mác - Lênin về phát triển con người; Phân tích sự vận dụng và phát triển quan điểm của C.Mác về phát triển con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong chiến lược phát triển con người của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phân tích thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8730
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Thi Phuong Thao.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.