Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8727
Title: Kinh tế du lịch ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Đinh, Phương Nhung
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Kinh tế;Du lịch;Quảng Ninh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế du lịch của một địa phương cấp tỉnh; Phân tích, thực trạng kinh tế du lịch ở Tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2016 – 2020, từ đó đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân phát triển kinh tế du lịch tại đại phương; Đề xuất các quan điểm và giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch ở Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.
Description: 68tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8727
Appears in Collections:KLTN ngành Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Phuong Nhung - Kinh te.pdf713.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.