Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8723
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Giáo dục;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H : Chính trị Quốc gia
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng lý luận vô giá về các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trong các tác phẩm, bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu bật quan điểm về một nền giáo dục toàn diện, chú trọng cả đức và tài, gắn liền với thực tiễn đời sống, kết hợp giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chứa đựng những quan điểm mới, hiện đại mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thời sự sâu sắc, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Người. Giáo dục phải được đặt lên hàng đầu, không chỉ nhằm trang bị kiến thức khoa học, mà sâu xa hơn là để làm người, phát triển toàn diện nhân cách người học; phương châm giáo dục gắn liền với thực tiễn. Cùng với đó là ý thức giáo dục, tự học, tự rèn luyện suốt đời, đấu tranh không ngừng hoàn thiện bản thân. Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay” là nguồn tư liệu quý cho các cấp, ngành làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, vấn đề đổi mới trong giáo dục hiện nay và việc vận dụng tư tưởng về giáo dục của Người vào đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – những nội dung cơ bản; Chương II: Vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay và yêu cầu phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; Chương III: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Description: 303 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8723
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88. Tu tuong HCM ve giao duc.pdf6.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.