Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8718
Title: Tự do kinh tế - Đòn bẩy phát triển Việt Nam
Authors: Trần Lê Anh
Keywords: Quan hệ quốc tế;Hội nhập kinh tế quốc tế;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H : Tri thức
Abstract: Cuốn sách Tự do kinh tế đòn bẩy phát triển kinh tế Việt Nam là tập hợp những bài viết và trả lời phỏng vấn của GS. Trần Lê Anh, Giáo sư Đại học Lasell, Hoa Kì, đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước về các vấn đề kinh tế, phát triển, và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong khoảng thời gian mười năm qua. Mười năm qua, cũng là thời gian mà nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều thách thức sau một giai đoạn bứt phá khi nước ta kí Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kì và gia nhập WTO. Bên cạnh những thành tựu nhất định như việc giảm mạnh tỉ lệ đói nghèo, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao thương với các nước và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao,… quá trình phát triển của Việt Nam cũng đã bộc lộ nhiều bất cập. Những nhược điểm trong quá trình phát triển của Việt Nam đòi hỏi Nhà nước phải có những chính sách cấp bách và thiết thực để đưa Việt Nam đi đúng trên con đường phát triển bền vững. Những chính sách này phải được thực hiện một cách minh bạch, vì lợi ích chung của toàn dân, và thúc đẩy tự do kinh tế để khai phóng sức dân. Nội dung sách gồm 4 phần: Phần I - Nền tảng cho phát triển Phần II - Từ vĩ mô đến vi mô: Một vài khó khăn điển hình Phần III - Hội nhập kinh tế toàn cầu Phần IV - Vài nét chấm phá trong quan hệ quốc tế
Description: 290 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8718
Appears in Collections:Phát triển kinh tế bền vững

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78. Tu do kinh te.pdf5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.