Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8700
Title: Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục
Authors: Trần, Kiểm
Keywords: Quản lí;Giáo dục;Hệ thống
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Sư phạm
Abstract: Giới thiệu một số phương pháp tiếp cận hiện đại vận dụng vào quản lí giáo dục: tiếp cận hệ thống, tiếp cận phức hợp, tiếp cận theo lí thuyết khoa học hành vi, văn hoá tổ chức, quản lí dựa vào nhà trường, tiếp cận theo ISO 9000, tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể
Description: In lần thứ 9.- 167tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8700
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66. Tiep can hien dai trong quan ly.pdf3.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.