Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/87
Title: Giáo trình lý luận văn học
Authors: Hoàng, Minh Lường
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Lí luận;Văn học;Giáo trình
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Tài liệu gồm 17 chương, đề cập các vấn đề về văn học: văn học là hình thái ý thức thẩm mỹ; là nghệ thuật ngôn từ; Văn học và hiện thực;hình tượng nghệ thuật; chức năng của văn học; đề tài, chủ đề, tư tưởng tác phẩm văn học; cốt truyện và kết cấu tác phẩm văn học; nhân vật văn học...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/87
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT ly luan van hoc.pdf43.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.