Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8699
Title: Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam
Authors: Văn, Đức Thanh
Keywords: Chiến tranh nhân dân;Lịch sử;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam trước năm 1930, từ năm 1930 đến nay. Định hướng kế thừa, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay.
Description: 223tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8699
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65. Tu tuong chien tranh nhan dan.pdf5.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.