Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8698
Title: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Authors: Vũ, Văn Phúc
Keywords: Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề lý luận chung; Phần 2: Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nguồn nhân lực; Phần 3: Thực trạng, những kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Description: 493tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8698
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85. Phat trien nguon nhan luc.pdf10.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.