Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8697
Title: Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Vương
Keywords: Triết lí;Giáo dục;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Nxb.Tri thức
Abstract: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Bàn về giáo dục và cải cách giáo dục; Phần 2: Giáo dục lịch sử trong trường học phổ thông; Phần 3: Giáo dục và văn hóa - xã hội.
Description: 280tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8697
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70. Di tim triet ly giao duc VN.pdf5.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.