Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8696
Title: Lược khảo về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam
Authors: Phạm, Hồng Tung
Keywords: Đào tạo;Sử dụng;Nhân tài;Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách đánh giá một cách tương đối toàn diện và súc tích về những mặt tốt và những hạn chế của thực tiễn đào tạo và sử dụng nhân tài của ông cha ta trong thời kỳ lịch sử. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích, góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển nhân tài ở nước ta hiện nay.
Description: 194tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8696
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69. Luoc khao ve kinh nghiem phat hien.pdf4.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.