Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8695
Title: Đổi mới tư duy giáo dục xây dựng xã hội học tập (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn)
Authors: Phạm, Tất Dong
Keywords: Đổi mới;Tư duy;Giáo dục
Issue Date: 2017
Publisher: Dân trí
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 7 phần: Phần thứ nhất: "Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được..."; Phần thứ hai: Học để mà làm - lý luận đi đôi với thực tiễn; Phần thứ ba: Chuyển mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình xã hội học tập; Phần thứ ba: Chuyển mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình xã hội học tập; Phần thứ tư: Giáo dục người lớn; Phần thứ năm: Xã hội học tập, giáo dục người lớn là một vấn đề khoa học của thế giới hiện đại; Phần thứ sáu: Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam; Phần thứ bảy: Giáo dục tiếp tục đối với người lớn; Phần thứ tám: Xu hướng xây dựng xã hội học tập trên thế giới.
Description: 164tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8695
ISBN: 9786048834739
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68. Doi moi tu duy giao duc.pdf3.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.