Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8694
Title: Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Keywords: Giáo dục;Nho giáo;Triều Nguyễn;Khoa cử
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích những khía cạnh xung quanh vấn đề giáo dục, khoa cử dưới triều Nguyễn - một trong những điển hình của mô hình giáo dục, khoa cử phong kiến Việt Nam từ việc phác họa bối cảnh chính trị - xã hội đất nước thời kỳ này, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục, cách thức tiến hành khoa cử, chọn lựa, sử dụng nhân tài của triều đình nhà Nguyễn, những đóng góp của các phu đương thời về văn chương, học thuật, về những đề nghị cải cách giáo dục và canh tân đất nước...
Description: 213tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8694
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67. He thong giao duc và khoa cu.pdf4.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.