Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8693
Title: Qua những chặng đường dựng nước, giữ nước, đổi mới và xây dựng đất nước
Other Titles: Hồi ức
Authors: Vũ, Oanh
Keywords: Dựng nước;Giữ nước;Đổi mới;Xây đựng dất nước
Issue Date: 2009
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Vì thời cơ nghìn năm có một; Chương 2: Quân đội - Trường học lớn của cuộc đời; Chương 3: Tròn một phần tư thế kỷ tận tụy làm việc ở Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Chương 4: Đổi mới nông nghiệp, nông thôn, bước đột phá đổi mới kinh tế - xã hội, ổn định phát triển đất nước; Chương 5: Về đổi mới công tác dân vận; Chương 6: Đổi mới vận động các giai cấp, các tầng lớp, các cộng đồng xã hội, nghề nghiệp và mỗi người dân, tạo động lực phát triển các lĩnh vực hoạt động của đất nước.
Description: 535tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8693
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64. Qua nhung chang duong dung nuoc.pdf13.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.