Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8692
Title: Động lực phát triển bền vững sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Other Titles: Sách tham khảo
Authors: Nguyễn, Bá Dương
Keywords: Phát triển;Đổi mới;Xây dựng;Bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chương 2: Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới; Chương 3: Vai trò lãnh đạo của đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chương 4: Phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Chương 5: Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh, quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Description: 446tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8692
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60. Dong luc phat trien ben vung.pdf10.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.