Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8691
Title: Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Authors: Ngô, Xuân Lịch
Keywords: Quân đội;Quốc phòng;Việt Nam;Bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 2019
Publisher: Hà Nội : Quân đội nhân dân
Abstract: Phân tích tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hệ thống quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
Description: 560 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8691
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63. Xay dung quan doi cung co quoc phong.pdf13.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.