Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/869
Title: Giáo trình giáo dục quốc phòng: Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Tập 1
Authors: Đồng, Xuân Quách chủ biên
Trần, Bá Diên An
Trần, Chính,...
Keywords: Giáo trình;Giáo dục quốc phòng
Issue Date: 2008
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ 6
Abstract: Nội dung tập 1 của giáo trình gồm 12 bài trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về giáo dục quốc phòng như: những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; chiến tranh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình"; nghệ thuật quân sự Việt Nam; công tác quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ,...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/869
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.35.GT giao duc quoc phong-T1.pdf28.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.