Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8686
Title: Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh
Authors: Nguyễn, Hữu Toàn
Keywords: Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh của TS. Nguyễn Hữu Toàn sẽ phân tích quá trình Đảng và Nhà nước lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và những kinh nghiệm bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam; những đóng góp của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh; đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập của Việt Nam và các nước đang phát triển đến năm 2020. Nội dung cuốn sách gồm 03 chương. Chương 1, Sự nghiệp đổi mới và kinh nghiệm bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam. Chương 2, Những đóng góp của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh. Chương 3, Triển vọng về sự phối hợp giữa Việt Nam với các nước đang phát triển trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc đến năm 2020
Description: 274tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8686
Appears in Collections:Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - góc nhìn về chiến tranh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57. Su nghiep doi moi o Viet Nam.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.