Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8685
Title: Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam
Authors: Phạm, Minh Hạc
Keywords: Giáo dục;Triết lí;Thế giới;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII, Đảng ta đã khẳng định: Thực sự coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Triết lý giáo dục là vấn đề lớn của xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng, vì nó có ý nghĩa quan trọng để phát triển sự nghiệp giáo dục. Triết lý giáo dục nêu lên tư tưởng tổng quát, để xác định chủ trương, đường lối xây dựng và phát triển giáo dục. Nói cách khác, muốn phát triển giáo dục thì phải có triết lý giáo dục. Nhằm giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu và so sánh về các quan niệm, triết lý giáo dục của một số nước trên thế giới và của Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam của Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc. Nội dung cuốn sách gồm ba phần, 15 chương, giới thiệu tóm tắt một số tác phẩm và triết lý giáo dục ở một số nước, triết lý giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc, đặc biệt là triết lý giáo dục Hồ Chí Minh, triết lý giáo dục sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, triết lý giáo dục thời kỳ đổi mới và vấn đề đặt ra để bổ sung, hoàn thiện triết lý giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế nhằm chấn hưng nền giáo dục nước nhà.
Description: 382tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8685
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56. Triet ly giao duc the gioi va Viet Nam.pdf9.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.