Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8684
Title: Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh
Lê, Thị Hoài Thu
Keywords: Kinh tế tư nhân;pháp lýuật;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển tích cực, kinh tế tư nhân từng bước được thừa nhận với vai trò dẫn dắt, là động lực thúc đẩy nền kinh tế, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của đất nước. Khu vực kinh tế tư nhân góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống, tăng trưởng bền vững và toàn diện ở Việt Nam. Quy trình phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra yêu cầu phải có hành lang pháp lý phù hợp để bảo đảm phát triển mạnh mẽ và bền vững đúng định hướng của Đảng. Cuốn sách Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân tập hợp bài viết của các chuyên gia luật học và kinh tế bàn về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tư nhân. Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: Phần I - Tổng quan về kinh tế tư nhân ở Việt Nam Phần II - Nhà nước và sự phát triển của kinh tế tư nhân Phần III - Pháp luật dân sự và thương mại với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân Phần IV - Pháp luật cạnh tranh, đầu tư và tài chính, ngân hàng với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân Phần V - Pháp luật đất đai - môi trường với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân Phần VI - Pháp luật lao động và an sinh xã hội với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân
Description: 471tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8684
Appears in Collections:Phát triển kinh tế bền vững

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52. Xay dung moi truong phap ly.pdf12.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.