Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8682
Title: Xây dựng nền giáo dục mở
Authors: Cao Văn Phường
Cao Việt Hiếu
Nguyễn Văn Út
Keywords: Giáo dục mở;Xây dựng
Issue Date: 2019
Publisher: H : Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Xây dựng nền giáo dục mở chính là xây dựng nền giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, học suốt đời, học ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào cho tất cả mọi người. Cuốn sách có giá trị thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, là tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học về giáo dục. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành hai phần: Phần I: Triết lý, quan điểm, nội dung và phương pháp xây dựng nền giáo dục mở (Các bài viết); Phần II: Nền giáo dục mở và triết lý giáo dục qua nhận định của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài (Từ thực tiễn mô hình đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bình Dương).
Description: 474 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8682
Appears in Collections:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43. Xay dung nen giao duc mo.pdf17.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.